Статут

На основу члана 10. и 11. Закона о удружењима ( „Службени лист РС“ бр. 51/09), на Скупштини одржаној 08. септембра 2012. у Обреновцу/Београду, усвојен је Статут Удуружења грађана „Срби на окуп!“

С Т А Т У Т

СВЕСРПСКЕ НАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „СРБИ НА ОКУП!“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом утврђују се основни програмски циљеви и задаци организације „Срби на окуп!“, основна статусна обележја, као и друга питања од значаја за „Срби на окуп!“, као добровољног, невладиног и непрофитног удружења.

Члан 2.

Свесрпска народна организација „Срби на окуп!“(у даљем тексту Удружење) је самостална национална организација, основана и организована у облику удружења с циљем међусобног повезивања у духу Светосавског православља, солидарности и напретка српског народа, неговања слободарских традиција и очувању Србије као слободне, националне и матичне државе Срба ма где живели.

У организовању својих активности самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја у складу са законом и актима организације.

Члан 3.

Пун назив је: СВЕСРПСКА НАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА “СРБИ НА ОКУП!“

Скраћени назив је: “СРБИ НА ОКУП!“

„Седиште органиазције је у Републици Србији, граду Београду, Бистричка бр. 2.“

Члан 4.

Своју делатност „Срби на окуп!“ остварује на територији Републике Србије. „Срби на окуп!“ може оснивати своје месне одборе и у иностранству. Функцију заступника врши Председник Свесрпског националног већа, а у његовом одсуству Секретар Свесрпског националног већа.

Члан 5.

„Срби на окуп!“ има печат округлог облика, на којем је у горњој половини написано ћирилицом: Свесрпска народна организација; у средини: СРБИ НА ОКУП!; у доњој половини Београд.

II ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

„Срби на окуп!“ у области остваривања циљева спроводи следеће активности:

– остваривање заштите, очувања, неговања, развијања и промовисања традиционалних вредности српскога народа,

– очување обичаја и културе,

– зближавање Срба у духу Светосавског православља,

– очување националног идентитета, окупљањем око националних институција српског народа, оснивањем нових и помагањем њиховог деловања.

– јачање српског националног корпуса кроз заштиту и очување традиционалних вредности породичног живота,

– очување српског језика и ћириличног писма,

– очување православне вере по примеру Светих отаца, сагласно догматима и канонима Православне Цркве

– сарадња са Србима у расејању

– остваривање помоћи и заштите социјално и на други начин угроженим категоријама становништва

– у складу са моћима брига и помоћ о борцима отаџбинских ратова, ратним војним инвалидима и њиховим породицама, као и о породицама погинулих бораца

– брига за еколошки здраву средину и здраву производњу хране

– сарадња са сродним удружењима и асоцијацијама из земље и иностранства.

Члан 7.

Ради остваривања наведених циљева Удружење нарочито:

1. организује, само или у заједници са другим удружењима и организацијама, стручне скупове, трибине, саветовања, семинаре, предавања, промоције књига и друге облике образовања у складу са циљевима „Срби на окуп!“ и са законом

2. објављује књиге, часописе, ЦД и друге публикације о питањима која се односе на заштиту националних интереса, вере, језика, писма, породице, традиције у складу са законом

3. организује стручна лица у циљу: образовања деце и омладине; заштите традиционалних породичних вредности; спровођења активности на заштити и унапређењу породице,

4. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве активностима у области остваривања циљева удружења,

5. сарађује са националним институцијама српског народа, научним и другим организацијама и удружењима који се баве питањима везаним за српску народну традицију, обичаје и културу,

6. прикупља и сређује документа, фотографије, филмове, мемоаре, публикације и другу релевантну грађу од значаја за српску народну традицију, обичаје и културу,

7. настоји да активно укључи децу и омладину у пословима очувања традиционалних вредности Православља и Светосавља,

8. издаје часописе и новине са тематиком из области остваривања циљева Удружења,

9. предузима све остале активности ради остваривања циљева удружења, у складу са својим могућностима и у складу са позитивним прописима Републике Србије.

III ЧЛАНСТВО, УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА, ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА, ДУЖНОСТИ И ПРАВА ЧЛАНОВА

Члан 8.

Члан „Срби на окуп!“ може бити свако пунолетно лице које:

– предложи члан Удружења,

– изрази вољу да постане члан, попуни и поднесе приступницу за пријем у чланство Свесрпском националном већу,

– прихвата циљеве и Статут „Срби на окуп!“,

– није осуђивано за кривична и друга кажњива дела која га чине неподобним за чланство у „Срби на окуп!“,

– својим јавним деловањем није износило ставове који су у супротности са деловањем „Срби на окуп!“,

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у „Срби на окуп!“ уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 9.

Поред појединачног постоји и колективно чланство у Удружењу.

Колективно чланство представљају организације, покрети и удружења који у потпуности прихватају програм, циљеве и статут „Срби на окуп!“.

Колективно чланство потврђује се потписивањем споразума са Свесрпским националним већем.

Организације, удружења и покрети као колективни чланови „Срби на окуп!“ дају до пет представника (скупштинара) у Скупштину Удружења.

Додатне услове и начине за остваривање колективног чланства, као и чланарине прописује Свесрпско национално веће посебном одлуком, у складу са Статутом.

Члан 10.

„Срби на окуп!“, поред редовних чланова, могу имати почасне и придружене чланове.

Почасни члан може бити физичко или правно лице које се посебно истакло својим доприносом Удружењу. Почасни члан нема обавезу плаћања чланарине.

Почасног члана предлажу најмање три члана Удружења, а одлуку о пријему доноси Свесрпско национално веће.

Придружени члан се у рад укључује ради спровођења једне конкретне активности, може утицати на доношење одлука које се односе на активност због које се укључује, и његово чланство траје само у периоду трајања те активности. Обавезу плаћања чланарине има само за период активности у „Срби на окуп!“.

Ако придружени члан испуни услове из члана 8. овог статуа може постати члан „Срби на окуп!“.

Члан 11.

Одлуку о пријему у чланство доноси Свесрпско национално веће.

Свесрпско национално веће о доношењу одлуке обавештава подносиоца пријаве у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Свесрпско национално веће о доношењу одлуке обавештава Скупштину „Срби на окуп“ на Годишњој скупштини.

Члан потписује приступницу „Срби на окуп!“ и после одлуке Свесрпског националног већа о његовом пријему издаје му се чланска карта и наплаћује чланарина.

Чланарина не може бити препрека да неко буде члан „Срби на окуп!“. и није обавезна за сиромашне и социјално угрожене.

Висина чланарине се утврђује одлуком Свеврпског националног већа.

Члан 12.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати:

– због дуже неактивности члана;

– нарушавања угледа Удружења;

– непоштовања одредаба овог Статута;

– неизвршавања одлука Удружења;

Одлуку о престанку чланства доноси Свесрпско национално веће, на образложени предлог члана Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. Изјашњење мора бити у писаном облику.

Свесрпско национално веће обавештава Скупштину Удружења о одлуци о престанку чланства члану Удружења, на првој следећој седници Скупштине.

Уколико се лице коме је престало чланство изјасни на одлуку о престанку чланства, његово изјашњење се доставља Скупштини заједно са одлуком о престанку чланства.

Скупштина може поништити одлуку о престанку чланства уколико нађе да је одлука неоснована или да су основани наводи из изјашњења и уколико је то тражило лице коме је престало чланство.

Члан 13.

Свесрпско национално веће води Матични регистар чланова, као и регистре придружених и почасних чланова.

Након оснивања Свесрпско национално веће у Матични регистар чланова уписује чланове осниваче.

На основу одлуке о пријему члана врши се упис чланова у Матични регистар чланова, као и регистре придружених и почасних чланова.

На основу одлуке о престанку чланства врши се брисање члана из Матичног регистра чланова, као и Регистра придружених и почасних чланова.

Члан 14.

Члан Удружења има право да:

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2. непосредно учествује у раду Скупштине, као и преко органа Удружења;

3. бира и буде биран у органе Удружења;

4. буде благовремено и потпуно обавештен о раду и активностима Удружења.

Члан Удружења је дужан да:

1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2. учествује у активностима Удружења, у складу са својим посебним интересовањима

3. плаћа чланарину, сем оних чланова који су због социјалног статуса ослобођени ове обавезе;

4. обавља и друге послове које му, у складу са Статутом, повери Свесрпско национално веће.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Органи Удружења су: Духовни пастир, Свесрпски Сабор, Скупштина „Срби на окуп!“, Свесрпско национално веће, Секретаријат Свесрпског националног већа, Надзорни одбор, Месни одбори и повереници.

ДУХОВНИ ПАСТИР

Члан 16.

Духовни пастир Удружења је епископ Православне Цркве који наслеђено Свето Предање држи непромењено, који кроз послушност и следовање Светим Васељенским Саборима, светим догматима, светим канонима и Светим Оцима; стоји у послушности самоме Богу и светим прецима нашим и који је несумњиво истакнут и одан борац за чистоту вере православне и одбрану Српске Православне Цркве, наше отаџбине и народних интереса.

Духовног пастира даје благослов за активности и рад Удружења.

Духовни пастир може да заустави сваку одлуку донету у оквиру Удружења ако није у складу с његовом мисијом.

Духовни пастир може да сазове ванредну седницу Свесрпског националног већа, ванредну седницу Скупштине и ванредни Сабор Удружења.

За свој рад Духовни пастир одговара Богу, светосавским православним Србима и њиховим представницима у Свесрспском националном већу и Скупштини Удружења.

Свесрпско национално веће предлаже Скупштини Духовног пастира.

Скупштина акламацијом прихвата и проглашава предложеног Духовног пастира.

Скупштина разрешава Духовног пастира двотрећинском већином гласова њених чланова, а на предлог Свесрпског националног већа или на предлог најмање половине од броја чланова Скупштине.

Духовни пастир је по функцији члан свих органа удружења. Када је присутан органима Удружења председава њиховим радом.

СВЕСРПСКИ САБОР

Члан 17.

Свесрпски сабор Удружења чине сви његови редовни, почасни и колективни чланови.

Свесрпски сабор се састаје редовно сваке четврте године.

Свесрпски сабор није одлучујућег, већ искључиво саветодавног и промотивног карактера.

Ванредно заседање Свесрпског сабора може се заказати на образложени предлог Духовног пастира, Свесрпског националног већа, као и на иницијативу најмање једне половине чланова Скупштине.

Иницијатива се, у писаном облику, подноси Свесрпском националном већу и у њој се јасно и недвосмислено морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Свесрпског Сабора сазива Свесрпско национално веће, писаним обавештењем о месту и времену одржавања сабора и предлогу дневног реда најмање 15 дана пре датума одређеног за одржавање Сабора. Писана форма је испуњена и у случају позивања електронском поштoм.

Седницом сабора председава члан Свесрпског Сабора који буде, јавним гласањем, изабран на почетку седнице.

Сазивач Свесрпског Сабора доставља позив за сабор свим члановима евидентираним у регистрима чланова.

Сабору могу присуствовати као гости и посматрачи и лица која нису чланови Удружења.

СКУПШТИНА

Члан 18.

Скупштина Срби на окуп је највиши колективни орган удружења.

Скупштину чине чланови Свесрпског националног већа и скупштинари предложени од Свесрпског националног већа и Месних одбора.

Скупштина се редовно састаје једном годишње на позив Свесрпског националног већа.

Изборна Скупштина на којој се бирају и верификују мандати председнику и члановима Свесрпског националног већа, као и члановима осталих органа „Срби на окуп!“ се одржава сваке четврте године.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Духовног пастира, Свесрпског националног већа, као и на иницијативу најмање једне половине чланова Скупштине.

Иницијатива се, у писаном облику, подноси Свесрпском националном већу и у њој се јасно и недвосмислено морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Свесрпског националног већа, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда најмање 15 дана пре датума одређеног за одржавање Скупштине. Сазивач Скупштине доставља позив за Скупштину свим њенима члановима евидентираним у Матичном регистру чланова Скупштине. Писана форма је испуњена и у случају позивања електронском поштoм.

Седницом Скупштине председава Духовни пастир уз помоћ Председника Свесрпског национално већа.

Секретар Скупштине је Секретар Свесрпског националног већа.

Записничар Скупштине бира се на самој Скупштини из реда скупштинара.

Право гласа на Скупштини имају само верификовани чланови Скупштине односно Скупштинари.

Скупштина „Срби на окуп!“ може да броји најмање 100, а највише 600 чланова.

Делокруг рада Скупштине :

1. усваја предлог плана и програма рада;

2. усваја предлог Статут, као и измене и допуне Статута;

3. усваја предлог других општих акта Удружења;

4. бира и разрешава чланове Свесрпског националног већа;

5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Свесрпског националног већа;

6. разматра и усваја финансијски план и извештај;

7. разматара и усваја извештај Надзорног одбора

8. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења,

9. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству,

10. одлучује о свим осталим питањима предвиђеним Статутом, другим општим актима Удружења и одлукама Скупштине;

11. може поверити Свесрпском националном већу да врши неке од надлежности Скупштине;

Члан 19.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Скупштине:

1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута,

2. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења,

3. о свим осталим питањима предвиђеним Статутом, другим општим актима Удружења и одлукама Скупштине, за које је изричито предвиђена квалификована већина од једне половине чланова.

Скупштина о свим осталим питањима, осим оним наведеним у претходном ставу пуноправно одлучује без прописаног кворума.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

О начину гласања на Скупштини одлучује Скупштина пре почетка гласања.

Скупштина може донети пословник о раду на предлог Свесрпског националног већа.

СВЕСРПСКО НАЦИОНАЛНО ВЕЋЕ

Члан 20.

Свесрпско национално веће је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева, програма и плана Удружења утврђених овим Статутом.

Свесрпско национално веће има 21 сталног члана, које бира и опозива Скупштина.

Избор чланова Свесрпског националног већа врши се на Скупштини гласањем.

Право предлагања за члана Свесрпског националног већа има Духовни пастир, Свесрпско национално веће, 5 месних одбора, 10 чланова Скупштине. Предлози се подносе у писаној форми 30 дана пре одржавања Скупштине.

Између две скупштине Свесрпско национално веће може да кооптира до трећине својих чланова. Одлука о томе доноси се на седници Свесрпског националног већа. Чланство кооптираних чланово верификује прва следећа Скупштина.

Мандат чланова Свесрпског националног већа траје четири године и могу поново бити бирани на исту функцију.

Поред сталних чланова у раду Свесрпског националног већа по потреби могу да учествују и представници Месних одбора.

Поред сталних чланова у раду Свесрпског националног већа по потреби и у складу са могућностима могу да учествују и почасни чланови Већа.

Председника Свесрпског националног већа бира Свесрпско национално веће између својих чланова.

Два подпредседника, бира веће између својих чланова.

Свесрпско национално веће пуноважно одлучује ако је присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. У случају да дође до истог броја гласова одлучује глас Председника. Гласање је по правилу јавно осим ако веће одлучи другачије.

Сваки члан Свесрпског националног већа одговора за своје самовољне и незаконите поступке учињене мимо Статута организације.

Секретара и благајника Свесрпског националног већа бира Свесрпско национално веће.

Члан 21.

Свесрпско национално веће:

„1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;

2. организује редовно обављање делатности Удружења;

3. поверава посебне послове појединим члановима;

4. доноси финансијске одлуке;

5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, својом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења; припрема предлог измена и допуна који подноси Скупштини на усвајање;

6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак,

7. именује пуномоћнике Удружења,

8. именује заступнике Удружења,

9. припрема предлоге одлука и других аката о којима одлучује Скупштина;

10. врши поверене послове из надлежности скупштине;

11. одлучује о промени седишта Удружења.

12. одлучује и о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.“

 

СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 22.

Секретаријат је помоћни орган Свесрпског националног Већа.

Начин рада и састав Секретаријата утврђује Веће.

МЕСНИ ОДБОРИ

Члан 23.

Удружење ће оснивати Месне одборе у насељима где се удружи најмање 15 чланова који прихватају циљеве и Статут Удружења, на њихов писани захтев достављен Већу.

Оснивачкој седници Месног одбора обавезно присуствује најмање један члан Већа.

Месни одбор нема својство правног лица, осим оних одбора који делују у иностранству.

Управу сваког Месног одбора чине Председник, Секретар, благајник и још четири члана.

Ако то локалне прилике захтевају Месни одбор прописује пословник о раду у складу са овим Статутом и циљевима Удружења.

Сваки Месни одбор је дужан да свој пословник о раду поднесе Свесрпском националном већу на одобрење.

Члан 24.

Месни одбори средства за свој рад прикупљају из чланарина, прилога и самостално управљају тим улозима.

Месни одбори достављају своје извештаје, укључујући и финасијске Свесрпском националном већу.

У сврху заједничких активности и свеукупног рада на нивоу Удружења сваки Месни одбор од сваког новчаног прилога једну четвртину или 25% уплаћују на заједнички рачун Удружења.

Члан 25.

У случају да неки Месни одбор отпочне са активностима које су у супротности са овим Статутом, као и са циљевима Удружења, Свесрпско национално веће може да угаси тај Месни одбор.

Члан 26.

У случају престанка рада целокупна имовина Месног одбора припашће Удружењу.

ПОВЕРЕНИЦИ

Члан 27.

У местима где нема Месних одбора Веће може основати повереништво.

Повереника именује Свесрпско национално веће, док за мања насеља и села поверенике могу именовати и Месни одбори.

Повереници обављају задатке добијене од Свесрпског националног већа, Месних одбора и раде на остваривања циљева Удружења.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 28.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и обавештава Свесрпско национално веће.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

V ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 29.

Рад Удружења је јаван.

Свесрпско национално веће се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, саопштењима за јавност или на други примерен начин.

Завршни рачун и извештаји о активностиma Удружења подносе се члановима на седници Скупштине удружења.

Члан 30.

Ради остварења својих циљева „Срби на окуп!“ успоставља контакте и сарадњу са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

„Срби на окуп!“ може приступити сродним међународним организацијама о чему одлуку доноси Скупштина.

Одлуку о приступању међународним удружењима доноси Скупштина, или Веће, а о чему је дужно да обавести Скупштину на првој следећој седници.

VI НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 31.

„Срби на окуп!“ прибавља средства од чланарине, обављања привредне делатности, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на друге начине у складу са законом.

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ СТИЧЕ ДОБИТ

Члан 32.

„Срби на окуп!“ прибавља средства обављајући привредну делатност:

13.92 Производња готових текстилних производа, осим одеће.

„Срби на окуп!“ може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остварење циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

VII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 33.

„Срби на окуп!“ престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Удружење може престати са радом и одлуком Скупштине за коју је гласало две трећине чланова Скупштине.

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 34.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Епархију рашко-призренску у егзилу или друго домаће непрофитно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Скупштина ће својом одлуком о престанку рада Удружења одредити коме се имовина преноси у складу са законом.

Члан 35.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одребе Закона о удружењима.

Члан 36.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог усвајања на Скупштини Удружења.

Председник Скупштине „Срби на окуп!“