ТЕРОРИСТИЧКА ОВК – Уводни део

Hasim-Taci-Bernar-Kusner-Agim-Ceku-Vesli-KlarkАлбански тероризам на Косову и Метохији (КиМ), као и  у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, повезан је са различитим врстама организованог криминала. Он представља сталну опасност за безбедност становништва и политичку стабилност, не само у нашој земљи, већ и у другим земљама у региону. Стратези ових активности желе да обезбеде легализацију својих криминалних активности и акумулирају богатство које ће им омогућити формирање Велике Албаније или Великог Косова, како би заокружили територију коју сматрају албанским етничким простором и проширили своје унутрашње тржиште  у сразмери са њиховом економском моћи, да обезбеде политички утицај и учешће у топ органима власти на овој територији.

Подршка насиља и трајног поремећаја стабилности на Балкану омогућава да се овај сценарио ефикасно спроводе у праксу. Пошто су успоставили сарадњу са криминалним организацијама, стратези терористичких активности су ојачали своју политичку позицију коју користе за притиске на целокупно албанско становништво, као и на аутохтоне албанске политичке субјекте, спровођењем сарадње и уступака.
Дакле, јавност стиче утисак о потпуној хомогености албанских  држављанина и њиховим јединственим настојањима ка заједничком циљу. Међутим, интереси неких криминалних организација крију се иза политичких, идеолошких и националних мотива за успостављање јединствене албанске државе (без обзира на то да ли су они то зову Велика Албанија или Велико Косово). Они имају тенденцију да учествују у актуелним процесима политичке и економске транзиције, односно трансформације региона у целини, те да легализују своје криминалне послове.
Албанци, посебно они са Косова и Метохије, развили су осећај колективног идентитета који је неопходан предуслов за активности организованог криминала. Овај веома важан елеменат, на основу осећаја припадности одређеној групи, представља везу  албанског организованог криминала са пан-албанским идеалима, политиком, војним активностима и тероризмом.
Релативно универзални модел функционисања тероризма у свету – што се, по правилу, финансира из криминалних извора (трговина дрогом, оружјем и људима, као и трговином акцизне робе) – примењена је, у једном тренутку, од стране лидера ткзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК), и преузео је, а сада примењује, од стране лидера Албанске националне армије (АНА) . На овај начин, неометани и стални прилив средстава за криминалне активности је обезбеђен, а лидери ОВК и АНА, као и најгласнији албански патриоти, стекли су огромно лично богатство у условима дубоке и дуготрајне социјално-економске кризе која влада у региону. То је додатни подстицај ширењу криминалних активности у региону који је, ипак, непресушни извор тзв прљавог новца који је основ за обезбеђивање континуитета терористичких активности и стално регрутовање нових бораца.
Карактеристика заједничког модела унутрашње организације албанских терористичких и криминалних организација је њихова усклађеност са владавином територијалне поделе, уз признавање каматне зона и утицај појединих породица. Сходно томе, у свакој од група, основно чланство регрутује из ФИС, односно проширене породице, или клана који преовлађује на одређенојтерриторији.
Прецизна територијална и кланска подела највећег дела албанског друштва доприноси очувању традиционалне хијерархијске структуре, њеног неповерења према аутсајдерима и веома строге унутрашње дисциплине припадника, која се и даље води уз примену заједничког закона Леке Дукађини или кланског кода части. Претња обавезног извршења крвне освете (вендета) у случајевима издаје или непоштовања споразума, обезбеђује потпуну заштиту извршиоцима терористичких активности и криминалних аката и, у исто време, је најчешћи узрок за убиство међу албанским становништвом .
У време формирања ОВК, у првој половини 1993, организовани криминал није био толико изражен у овом региону. Првенствено ради наоружавања новостворене организоване групе, припадници ОВК у области Дренице и Метохије, успостављају везу са својим рођацима, радницима – мигранатима  у Швајцарској, Немачкој, Белгији, Шведској и другим земљама, који су већ укључени у нелегалне активности, и успостављању више канала за пренос наоружања и опреме, као и финансијска средства за потребе терориста на КиМ.
На тај начин, веза кључних особа албанског тероризма и носилаца организованог криминала у региону, са веома криминализованим и политички изманипулисаном албанском дијаспором, постају веома важан фактор у функционисању партнерства између албанског тероризма и криминалних организација.
У исто време, санкције Савезној Републици Југославији од стране међународне заједнице и трговинске блокаде БЈРепублици Македонији према Грчкој ,окинуле су трговину дрогом из праваца које повезују Турску са западноевропским тржиштем, преко територија  Албаније и КиМ. Део новца зарађеног у овим илегалним операцијама била је посвећена неким наводно хуманитарним фондовима који су заправо коришћени за спонзорисање активности припадника ОВК.
Од готово 900 милиона ДЕМ који су стигли на Косово и Метохију у периоду између 1996. и 1999. скоро половина је била новац зарађен од трговине дрогом, што су Интерпол стручњаци закључили (у децембру 2000), који је коришћен за активности прикупљања средстава за Космет и ОВК и за прање нелегално стеченог новца.
ОВК није користила канале за илегални превоз лекова само као начин да се испоручује хероин ка Европи, већ како би зарадили огромне профите, као и да прокријумчари оружје на Балкан. Дрога се директно трговала „на руке“, или су „руке“ купљене новцем који се зарадио од трговине наркотицима у Албанији, БиХ, Хрватској, Кипру, Италији, Црној Гори, Швајцарској и Турској.
Године 1999. „Д Вашингтон тајмс“ објавио је изјаве америчких анти-нарко агената који су ОВК повезивали са широком мрежом организованог криминала, са седиштем у Албанији. Документи које они поседују сугеришу да је то била једна од најмоћнијих организација за  хероин у свету, као и да већина профита остварених из ових незаконитих активности су усмерени на набавку оружја за ОВК.  Долазак међународних снага на КиМ доводи до распада и формалне демилитаризације ОВК, али организација није прекинула своје активности и део чланства преусмерава своје активности на политички ниво, преко Демократске партије Косова (ДПК)  и Алијансе за будућност Косова (ААК),  док је око 10.000 војника укључено у  трансформацију ОВК у Косовски заштитни корпус (КЗК) и Косовску полицијску службу (КПС). Пошто ревитализација привредних активности, као јединог законског извора прихода за становништво није адекватно спроведена, значајан број терориста наставио је да  активно спроводи своје криминалне активности.
Темељ АНА, као терористичке организације, био је олакшан чињеницом да је организационо и оперативно језгро састављено од припадника бивше ОВК одлучно да спроведе своје раније постављене циљеве и заврше етничко чишћење Косова и Метохије и других, наводно албанских територија. Такође, организација АНА опонаша ОВК модел, користи исте методе рада, канали за кријумчарење оружја су исти, па чак користи и исте банковне рачуне и наводно  хуманитарне фондове у иностранству, преко којих они обезбеђују значајна финансијска средства за своје активности.
То је изгледа логично да је АНА  организовани криминал на КиМ преузела од ОВК, као и структуру и инфраструктуру ОВК који се развијао и гранао упоредо са албанским тероризмом и сада представља стабилну и експанзивну материјално-финансијску базу албанског  тероризма и сепаратистичких покрета у целини. У јуну 2003, у својој јавној изјави за медије  Бери Флечер, портпарол УНМИК полиције за КиМ, каже да је једна од највећих препрека са којом се УН суочавала, била дубоко укорењена албанска мафија, која користи националне пароле косметских Албанаца онда када то одговара њиховим потребама.

Наставиће се…

БИА / СРБИ НА ОКУП
_______________________________________________________________________________________________

Превод текста на енглески језик / Text in English

Terrorist organization KLA  / Introduction

Albanian terrorism in Kosovo and Metohija (K&M), as well as in the municipalities of Preševo, Bujanovac and Medvedja, is linked to different types of organized crime. It represents a permanent danger to the safety of the population and political stability, not only in our country, but also in other countries in the region. The strategists of these activities want to ensure the legalization of their criminal activities and accumulated wealth and to enable the establishment of Greater Albania or Greater Kosovo in order to complete the territory they consider Albanian ethnic space and spread their internal market and, in proportion to their economic power, secure the political influence and participation in the top administrative state bodies on the territory. Support of violence and permanent disruption of stability in the Balkans make it possible for the scenario to be effectively implemented in practice. Having established cooperation with the criminal organizations, the strategists of terrorist activities have strengthened their political position which they use for exerting pressure on the overall Albanian population as well as on autochthonous Albanian political subjects, enforcing collaboration and concessions.

Thus, the public gets the impression of complete homogeneity of the Albanian nationals and their unison endeavors toward a common objective. However, interests of some criminal organizations are hidden behind the political, ideological and national motives for the establishment of a unified Albanian state (regardless of whether they call it Greater Albania or Greater Kosovo). They tend to take part in the current processes of political and economic transition, i.e. transformation of the region as a whole, and to legalize their criminal operations.

Albanians, particularly those from Kosovo and Metohija, have developed a sense of collective identity which is a necessary prerequisite for organized crime activities. This very element, based on the sense of belonging to a defined group, has linked Albanian organized crime with pan-Albanian ideals, politics, military activities and terrorism.

A relatively universal model of terrorist operations in the world – which is, as a rule, usually funded from criminal sources (trafficking in drugs, arms and people, as well as in excise goods) – was applied, at one time, by the leaders of the Kosovo Liberation Army (KLA), and was taken over, and is applied now, by the leaders of the Albanian National Army (ANA). In this way, unhindered and permanent inflow of resources for criminal activities has been provided, while the leaders of KLA and ANA, as well as the most vocal Albanian patriots, have accumulated enormous personal wealth under the conditions of deep and long-lasting socio-economic crisis prevailing in the region. This is an additional impetus to the spreading of criminal activities in the region which is, still, an inexhaustible source of the so-called dirty money which is the basis for providing the continuity of terrorist activities and a permanent recruitment of new fighters.

A characteristic of the common model of internal organization of Albanian terrorist and criminal organizations is their compliance with the rule of territorial division, with the recognition of the interest zones and influence of certain families. Accordingly, in each of the groups, the basic membership is recruited from the fis, that is, an extended family, or the clan that predominates on a certain territory.

Precise territorial and clan division of the greatest part of Albanian society contributes to the preservation of traditional hierarchical structure, its distrust of the outsiders and very strict inner discipline of the members which is still maintained with the application of the common law of Leka Dugagjini or the clan honor code. The threat of mandatory execution of blood feud (vendetta) in cases of betrayal or dishonored agreement, provide for complete protection of the perpetrators of terrorist activities and criminal acts and, at the same time, is the most common cause for murder among the Albanian population.

At the time KLA was being founded, in the first half of 1993, organized crime was not so prominent in this region. Primarily for the purpose of arming the newly organized groups, members of KLA in the areas of Drenica and Metohija established connections with their relatives, migrant workers in Switzerland, Germany, Belgium, Sweden and other countries, who had already been involved in illicit activities, and established multiple channels for transporting the arms and equipment, as well as financial resources for the needs of K&M terrorists.

This way, a firm link of the key persons of Albanian terrorism and the leaders of organized crime in the region with the highly criminalized and politically manipulated Albanian diaspora, a very important factor in the operation of the partnership between Albanian terrorism and criminal organizations, was established.

At the same time, the sanctions imposed on the Federal Republic of Yugoslavia by the international community and the trade blockade of the FYRepublic of Macedonia by Greece have switched drug trafficking from the routes connecting Turkey with the Western European market to a new one, across the territory of Albania and K&M. A part of the money earned in these illicit operations was paid to some allegedly humanitarian funds that were actually used to sponsor the activities of KLA members.

Of almost DM 900 million that reached Kosovo and Metohija in the between 1996 and 1999, nearly a half was the money earned in drug trafficking, which made Interpol experts conclude (in December 2000) that the activities of fund raising for Kosmet and KLA were used for laundering of illegally acquired money.

KLA did not use the channels for illegal transportation of drugs only as a way to ship heroin to Europe in order to earn enormous profits, but also to smuggle arms to the Balkans. Drugs were directly traded for arms, or the arms were purchased with the money earned from drug trafficking in Albania, B&H, Croatia, Cyprus, Italy, Montenegro, Switzerland and Turkey.

In 1999, „The Washington Times” published a statement of American anti-drug agents that KLA was linked with a wide network of organized crime, with the headquarters in Albania. The documents they possess suggest that it was one of the most powerful organizations for heroin trafficking in the world, and that most of the profits generated from this illicit activity were channeled to the procurement of arms for KLA. The arrival of international forces to K&M resulted in the disintegration and formal demilitarization of KLA, but the organization has not as yet discontinued its activities. A part of the membership re-directed their activities to the political level, through the Democratic Party of Kosovo (DPK) and the Alliance for the Future of Kosovo (AFK), while about 10,000 troops were included into the transformation of KLA into the Kosovo Protective Corps (KPC) and the Kosovo Police Service (KPS). Since the revitalization of economic activities as the only legal source of income for the population has not been adequately conducted, a substantial number of terrorists have continued to produce violence, actively pursuing their criminal activities.

The foundation of ANA, as a terrorist organization, was facilitated by the fact that the organizational and the operational core was composed of the members of former KLA determined to implement their previously set goals and complete the ethnic cleansing of Kosovo and Metohija and other, allegedly Albanian territories. Also, ANA organization mimics the KLA model, uses the same methods of operation, the same channels for smuggling weapons and even the same bank accounts and, allegedly, humanitarian funds abroad by means of which they provide significant funding for their activities.

It logically appears that the organized crime in K&M took over the structure and infrastructure of KLA, developed and branched concomitantly with Albanian terrorism and now represents a stable and expansive material and financial base of the Albanian terrorist and separatist movement as a whole. In June 2003, in his public statement for the media, Barry Fletcher, UNMIK police spokesman for K&M, said that one of the greatest obstacles the UN faced was the deeply rooted Albanian mafia that used nationalistic slogans of Kosmet Albanians whenever it suited their needs.

БИА / СРБИ НА ОКУП