Биографија терористе награђеног Сеулским признањем за мир

taci cekuХашим (Хаџија) Тачи, звани „Ђарпни“ („змија“)

Рођен је 24. априла 1969, у селу Броћна, општина Србица. Након демилитаризације ОВК, формирао је ДПК политичку партију чији је председник био од почетка. У јулу 1997, био је осуђен у одсуству, пресудом Окружног суда у Приштини, на 10 година затвора, за кривична дела тероризма, а у фебруару 1998, централна потерница издата је на његово име. Као члан унутрашњег круга ОВК, учествовао у обезбеђивању финансијских средстава за ОВК, кријумчарио терористичке групе у земљу, био је задужен за обуку терориста и њихово наоружавање. Завршио је војну обуку, која је трајала неколико месеци у Албанији, након чега је био директно ангажован у бројним терористичким акцијама на КиМ. Био je учесник у нападу на пружном прелазу у Глоговцу, када су четири полицајца убијена, а три су тешко рањена. Такође, у више наврата, он је посетио село Клечка, општина Липљан, у време када је група српских цивила била затворенa, злостављана и касније тамо и убијена. Иако је обезбедио себи учешће у привременим органима КиМ, ипак одржава свој снажан утицај на најекстремније структуре бивше ОВК, коју користи са намером да застраши своје политичке противнике и примени притисак на неалбанско становништво да се исели са Косова и Метохије. Крајем 2001, на иницијативу Хашима Тачиија, број терористичких група које су организоване, састављенe су углавном од бивших припадника ОВК, углавном из Дренице, чије активности он контролише преко Кадрија Веселија, шефa ШИК (Шиптарксе Информативне Агенције), Самија Љуштаку, из Србице, и других. Тајна наоружана група, која је под његовом контролом, одговорна је за низ кривичних дела, убистава, отмица и озбиљних претњи у региону јужне Србице, у селима Рудник, Радишево, Суво Грло, Бање, Которе и Кућица. Непосредни надзорник ове групе је Реџеп Селими, из села Овчарево, општина Србица, који је иначе шеф академије Косовског Заштитног Корпуса. Чланови групе су Муса Дервишај, Зенун Кадрију, Гјеладин Гећај и други. Тачи је у контакту са Алијем Ахметијем, командантом НЛА у Македонији, са којим сарађује у транспорту терориста из Македоније на територију Прешева и Бујановца, са циљем да изведу терористичке акције против мултиетничких полицијских пунктова у појединим селима , на делу административне границе са КиМ. Он је такође организатор криминалне организације познате као „Дреничка групе“, са великим бројем чланова његове породице укључених у ову групу. Наведена група контролише између 10% до 15% од укупног броја криминалних активности на КиМ, у вези са кријумчарењем оружја, украденим аутомобилима, нафтом и делимично цигаретама, као и са проституцијом, успостављањем и одржавањем веза са припадницима Албанске, Чешке и Македонске мафије. Осим тога, Тачијева сестра је удата за Сејдија Бајруша, једног од вођа албанске мафије. Тачи контролише већи део организованог криминала у региону Исток-Клина-Србица-Приштина. Његов најближи сарадник у шверцу украдених возила је Фадил Тачи. За све ово он је потпомогнут Китајевим криминалним кланом. На територији општине Клина, Хамди Тачи је укључен у организовану проституцију, док су операције повезане са трговином дроге и са проституцијом „држане“ од стране Хашима Тачија, заједно са својим рођацима Мендухом Тачијем, Бетушом Зихуголијем и Енгелом Шабанијем, званим „Анђео „. Преко Мендуха Тачија, он је повезан са нелегалном трговином оружја и нафте. Заједно са Екремом Луком, Фатмиром Лимајем, Флорием Маљокуом и Исметом Османијем, Тачи је један од шефова илегалне трговине цигаретама на КиМ. Тачијева блиска повезаност са организованом проституцијом, трговином дроге и оружјем иде преко Џавита Халитија, који, између осталог, учествује у застрашивању, уценама и уклањању политичких ривала Хашима Тачија. Значајан део финансијских средстава, тако стечене користи од Тачијевог клана, каналисана је у политичкој кампањи за Хашима Тачија, док је други део новца достављан као помоћ албанским терористичким групама.

Подаци изнети у овом чланку су подаци чији је власник Безбедносно Иформативна Агенција (БИА)

У наставку превод текста на енглески језик

Уредништво „СРБИ НА ОКУП“

taci u seulu

Линк ка тексту о додели награде за мир

________________________________________________________________________________________________________

HASHIM (Haxhija) THAQI, alias „Gjarpni“ („Snake“)

Born on April 24th, 1969, in the village of Broćna, Municipality of Srbica. Following KLA’s demilitarization, he formed the DPK political party whose president he has been from the beginning. In July 1997, he was sentenced, in absentia, by a verdict of the District Court in Priština, to 10 years in prison, for the criminal acts of terrorism, and in February 1998, a central arrest warrant was issued in his name. As a member of the inner circle of KLA, he took part in securing financial means for KLA, smuggled terrorist groups into the country, was in charge of their diversionary terrorist training and their armament. He completed his military training, lasting a couple of months, in Albania, after which he was directly engaged in a number of terrorist actions in K&M. He was a participant in the attack on the railroad crossing in Glogovac, when four policemen were killed, and three were seriously wounded. Also, on a number of occasions, he visited the village of Klečka, Municipality of Lipljan, at the time when a group of Serb civilians were imprisoned, abused and subsequently murdered there. Even though he had secured his participation in the interim bodies of K&M, he maintains his powerful influence over the most extreme structures of the former KLA, which he uses with the intention of intimidating his political rivals and applying pressure on the non-Albanian population to move out of K&M. Towards the end of 2001, following Hashim Thaqi’s initiative, a number of terrorist groups were organized, composed of former KLA members, mainly from the Drenica region, whose activities he controls through Kadri Veseli, the head of SIK, Sami Lushtaku, from Srbica, and others. A secret armed group is also under his control and is responsible for a series of crimes, murders, kidnappings and serious threats in the region of southern Srbica, in the villages of Rudnik, Radiševo, Suvo Grlo, Banje, Kotore and Kućica. The immediate supervisor of this group is Rexhep Selimi, from the village of Ovčarevo, Municipality of Srbica, who is otherwise the head of the KPC Academy. The members of the group are Musa Dervishaj, Zenun Kadriju, Gjeladin Gecaj and others. Thaqi is in contact with Alli Ahmeti, NLA commander in Macedonia, with whom he collaborates in transporting terrorists from Macedonia into the territory of the Preševo and Bujanovac municipalities, with the goal to carry out terrorist actions against the multi-ethnic police checkpoints in certain villages, on a part of the administrative border with K&M. He is also the organizer of a criminal organization, known as the „Drenica Group“, with a large number of his family members included in it. The aforementioned group controls between 10% to 15% of the overall number of criminal activities in K&M in connection with the smuggling of arms, stolen cars, oil and, partially, cigarettes, as well as with prostitution, the establishment and maintenance of connections with the members of the Albanian, Czech and Macedonian mafia. Other than that, Thaqi’s sister is married to Sejdija Bajrush, one of the leaders of the Albanian mafia. Thaqi controls the greater part of organized crime in the region of Istok-Klina-Srbica-Priština. His closest associate in the smuggling of stolen vehicles is Fadhil Thaqi. With this, he is assisted by the Kitaj criminal clan. On the territory of the Klina Municipality, Hamdi Thaqi is involved in organized prostitution, while operations connected with the trafficking of drugs and with prostitution are handled by Hashim Thaqi, together with his cousin Menduh Thaqi, and Betush Zihugoli and Engel Shabani, aka „Angel“. Through Menduh Thaqi, he is connected with the illegal arms and oil trade. Along with Ekrem Lluka, Fatmir Limaj, Flori Maloku and Ismet Osmani, Thaqi is one of the bosses of illegal cigarette trade in K&M. Thaqi’s close associate in the organized prostitution, narcotics and arms trafficking operations is Xhavit Haliti who, among other things, is involved in intimidation, blackmail and elimination of Thaqi’s political rivals. A considerrable part of the financial means thus acquired is used by the Thaqi clan and channeled into the political campaign for Hashim Thaqi, while the other part of the money is delivered as aid to the Albanian terrorist groups.