Ко је Фатмир (Кадри) ЉИМАЈ, звани „Челик“

fatmir-limaj

Фатмир ( Кадри ) ЛИМАЈА , звани “ Челик “
Рођен је 4. фебруара 1971 , у селу Бањи , општина Сува Река . Од 1992 до 1994 , био је ангажован у илегалној организацији ПМКЛ . Крајем 1995 , где се прикључио ОВК , под командом Реџеп Селимија, он је био задужен за идентификацију појединаца који су сарађивали са Министарством унутрашњих послова и припремао је терористичке акције против српских снага безбедности у Малишеву и Ораховцу . Године 1996, заједно са Селимијем, планирао је и покушао да убије Шукри Краснићија , из села Бање, и Весел Пинтолија, из села Темећин, општина Сува Река . Током 1998, он је био командант логора у селу Лапушница, општина Глоговац, где су у периоду између 22. јуна и 25. јула исте године 22 особе биле затворене и физички злостављане и убијане. Међу жртвама су били Милован и Миодраг Крстић, Бобан Митровић, Живорад Крстић, Стамен Генов, Ђорђе Ђук и Синиша Благојевић. Он је био иницијатор и директно учествовао у заробљавању и злостављању Албанаца и Срба, а показао посебну бруталност у свом непосредно учешће у геноциду над цивилним становништвом, јер након његове наредбе, у пећи за креч у селу Клечка, Општина Липљан, преко 50 људи је спаљено. Био јорганизатор и извршилац напада на Ораховац 17. јула 1998, када су киднаповали више од 50 људи, од којих се 40 још води као нестало. Почетком октобра 1999, група на челу са Фатмиром Љимајем киднаповала је већи број грађана, између осталог и Рамиза Хоџу, из села Беланица, јер је, наводно, сарађивао са припадницима српског Министарства унутрашњих послова при повратка албанских избеглице из села Бање у своје домове. Рамиз Хоџа је касније убијен. Заједно са Реџепом Селимијем, основао је групу“ Око соколово “ која, поред терористичких активности ( пре свега убистава), учествовала је у трговини оружјем и дрогом, рекетирањем , организовем проституције и слично. Ове активности су реализоване у сарадњи са припадницима криминалних кланова састављених од Ељшани и Колаку породица, из региона Суве Реке. За одређени временски период, Љимај је био у позицији заменика министра одбране Косова , онда бива ухапшен од стране словеначке полиције 17. фебруара 2003 , и одведен у Шевенингенски затвор, пошто је оптужен пред Хашким трибуналом за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања (за убијање цивила у затвору који се налазио у селу Лапушник ). Од врха ДСК, покренута је иницијатива да се формира посебан фонд за одбрану Фатмира Љимаја, и то од стране једног од најповерљивијих његових сарадника –  председника те странке, Хашима Тачија. Иницијатива је достављена ткзв. Влади Косова. Иницијатива указује на то да , из буџета ткзв. Владе Косова дају се два милиона евра у ту сврху. Истовремено, извршен је притисак на власнике предузећа и радњи да „донирају“ између сто и хиљаду евра за исту сврху .

Подаци изнети у овом чланку су подаци чији је власник Безбедносно Иформативна Агенција (БИА)

У наставку превод текста на енглески језик

Уредништво “СРБИ НА ОКУП”

___________________________________________________________________-

79. FATMIR (Kadri) LIMAJ, alias „Steel“

Born on February 4th, 1971, in the village of Banja, Municipality of Suva Reka. From 1992 to 1994, he was engaged in the illegal organization PMKL. Toward the end of 1995 he joined KLA where, under the command of Rexhep Selimi, he was in charge of identifying individuals who were collaborating with the Serbian Ministry of Internal Affairs and of carrying out all preparations for the terrorist acts against the Serb security forces in Mališevo and Orahovac. In 1996, together with Selimi, he planned and attempted to murder Shukri Krasniqi, from the village of Banja, and Vesel Pintolij, from the village of Temećin, Municipality of Suva Reka. During 1998, he was the commander of the camp in the village of Lapušnica, Glogovac Municipality, where, in the period between June 22 and July 25 of the same year, 22 individuals were held and, physically abused and murdered. Among the victims were Milovan and Miodrag Krstić, Boban Mitrović, Živorad Krstić, Stamen Genov, Djordje Djuk and Siniša Blagojević. He was the initiator and direct participant in the capture and abuse of ethnic Albanians and Serbs and he demonstrated special brutality in his direct participation in the genocide against the civilians, since, following his orders, in the limekiln in the village of Klečka, Municipality of Lipljan, over 50 individuals were burned. He was the organizer and perpetrator of the attack on Orahovac on July 17, 1998, when over 50 people were kidnapped, of whom 40 are still listed as missing. At the beginning of October 1999, the group headed by Fatmir Limaj kidnapped, in front of a number of citizens, Ramiz Hoxha, in the Belanica village, because he had allegedly negotiated with the members of the Serbian Ministry of Internal Affairs the return of Albanian refugees from the village of Banja to their homes. Ramiz Hoxha was later murdered. Together with Rexhep Selimi, he founded the „Falcon’s Eye“ group which, beside terrorist activities (primarily murder), was involved in the arms and drug trafficking, racketeering, organized prostitution and the like. These activities were carried out in collaboration with the members of the crime clans composed of the Elshani and Kolaku families, from Suva Reka region. For a certain time period, Limaj was in the position of Kosovo’s deputy defense minister only to be arrested by Slovenian police on February 17, 2003, and taken to the Scheveningen jail, having been indicted by the Hague Tribunal for crimes against humanity and the violation of the laws and customs of war (for killing civilians in the jail located in the Lapušnik village). From the top echelons of DPK, an initiative was launched to form a special fund for the defense of Fatmir Limaj, one of the most trusted associates of that party’s president, Hashim Thaqi. The initiative was delivered to the Government of Kosovo. The initiative suggests that, from the budget of the Government of Kosovo, two million euros be taken for the said purpose. At the same time, pressure was exerted on the owners of companies and shops to contribute between a hundred and a thousand euros for the same purpose.