Биографија терористе: 1. ХАЈДИН (Исуф) Абази, звани „Лум Хакиу“

hajdin abaziРођен 30. априла 1959, у селу Гадиш, Општина Гњилане. Током година његове емиграције у Швајцарској и Шведској, био је један од најутицајнијих припадника ОВК у западној Европи. Заједно са Елми Речица, он је био главна веза између поменуте организације на КиМ, албанске емиграције и ОВК седишта у иностранству. У том својству, он је био задужен за прикупљање финансијских средстава кроз „Завичај позива“ фонд намењен за ОВК. У августу 1998, Влада Швајцарске блокира рачун горе поменутог фонда због сумње да се користи за финансирање терористичких активности на КиМ. Ван земље, он је био посебно ангажован у регрутовању и нелегалном трансферу обучених терористичких група ОВК преко Македоније и албанске територије до КиМ. Године 1998, он је био директно ангажован у оснивању кризних штабова ОВК у региону Урошевца. Заједно са Емрушом Џемајлијем, он је основао и постао командант ОВК снага у региону, као и одредима који послују у Качанику, под директном командом Заима Габрица и Исмета Садикуа, бивших официра Југословенске народне армије (ЈНА). Заједно са својим члановима породице, он је учествовао у криминалним активностима у региону Урошевца. Неколико Албанаца који су покушавали да се одупру његовом разбојништву, пљачки и репресији погинуло је по његовом налогу. Поред тога, он је био организатор и учесник у бројним политичким убиствима Албанаца, пре свега чланова ДСК. Из позиције председника општине Урошевац, он је покушао да придобије бивше припаднике ОВК за своје криминалне активности. Због сукоба са својим сарадницима у ДПК, у марту 2003, он је напустио КиМ и живи у Шведској, у граду Малмеу. После неког времена се враћа на КиМ.

HAJDIN_ABAZI

Линк ка једном од новијих интервјуа терористе

БИА / СРБИ НА ОКУП

_________________________

Text in english

1. HAJDIN (Isuf) ABAZI, alias „Lum Haxiu“

Born on April 30th, 1959, in the village of Gadiš, Municipality of Gnjilane. Over the years of his emigration in Switzerland and Sweden, he was one of the most influential KLA members in Western Europe. Together with Elmi Reqica, he was the main link between the said organization in K&M and Albanian emigration and the KLA headquarters abroad. In this capacity, he was in charge of collection of financial resources through „The Homeland Calls“ fund intended for KLA. In August 1998, the Swiss Government blocked the account of the above-mentioned fund due to a suspicion of its being used to finance terrorist activities in K&M. Out of the country, he was particularly engaged in the recruitment and illegal transfer of trained terrorist KLA groups via FYROM and Albanian territories to K&M. In 1998, he was directly engaged in the establishment of KLA crisis headquarters in the region of Uroševac. Together with Emrush Xhemajli, he established and commanded KLA forces in the region, as well as the detachments operating in Kačanik, under direct command of Zaim Gabrica and Ismet Sadiku, former Yugoslav National Army (YNA) officers. Together with his family members, he participated in criminal activities in the region of Uroševac. Several Albanians who attempted to resist their banditry, robbery and repression were killed upon his order. Additionally, he was an organizer and participant in a number of political assassinations of Albanians, primarily members of DSK. From the position of the president of the Municipality of Uroševac, he attempted to win over former KLA members for his criminal activities. Due to conflicts with his associates in DPK, in March 2003, he left K&M and is living in Sweden, in the city of Malmö. After a while he returned to Kosovo.

БИА / СРБИ НА ОКУП