Шта је потписао Ивица Дачић

Dacic-i-teroristiТекст плана примене бриселског споразума: До средине јула све институције безбедносних структура Србије на Косову биће затворене

До краја године биће завршена интеграција правосудних институција. Све установе судства Србије на Косову биће затворене до тада, а нова тела ће бити успостављена и особље интегрисано у косовски систем. Неће бити рупа у службама.

Две стране ће формирати Менаџмент тим за успостављање Асоцијације/Заједнице (српских општина), чији ће рад одредити Комитет за имплементацију. Ове одреднице ће укључити рад и на нацрту статута

Тим ће бити задужен за сва питања везана за успостављање ове Асоцијације/Заједнице и у одређеном периоду ће имати овлашћења предвиђена члановима 4. и 6. “Првог уговора”

Тим ће се састојати од представника четири северне општине и биће успостављен уз подршку овлашћене косовске власти. Комитет за имплементацију ће надгледати рад Менаџмент тима

План примене споразума Београда и Приштине

План имплементације

Две стране договориле су следеће принципе организације рада Комитета за имплементацију:

– кораци на имплементацији у свим доле наведеним областима биће предузимани симултано

– уколико се укаже потреба, план ће бити подложан ажурирању од обе стране у оквиру Комитета за имплементацију

– обе стране наставиће да улажу напоре у циљу информисања њихових изборних јединица везано за садржај “Првог споразума” и Плана имплементације.

Имплементација ће се састојати од 6 главних елемената:

– усклађивање правних оквира

– асоцијација/Заједница

– полиција

– општински избори

– опште одредбе

1. Усклађивање правног оквира:

До краја маја:

Обе стране ће представити своје детаљне планове и рокове за законске измене потребне за имплементацију “Првог уговора” Комитету за имплементацију.

До средине јуна:

Обе стране ће спровести све потребне правне измене за имплементацију “Првог споразума”, укључујући и Закон о амнестирању.

2. Асоцијација/Заједница:

До краја маја:

Две стране ће креирати Менаџмент тим за успостављање Асоцијације/Заједнице, чији ће рад одредити Комитет за имплементацију. Ове одреднице ће укључити рад и на нацрту статута. Тим ће бити задужен за сва питања везана за успостављање ове Асоцијације/Заједнице и у одређеном периоду ће имати овлашћења предвиђена члановима 4. и 6. “Првог уговора”. Тим ће се састојати од представника четири северне општине и биће успостављен уз подршку овлашћене косовске власти. Комитет за имплементацију ће надгледати рад Менаџмент тима.

До краја октобра:

Након општинских избора и потврђивања резултата истих, Тим за припрему ће бити распуштен. Асоцијација/Заједница ће бити успостављена према члану 1. “Првог уговора” и усвојиће свој Статут у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законом.

3. Полиција

До краја маја:

Две стране ће успоставити радну групу за имплементацију чланова 7., 8. и 9. “Првог уговора”. Радна група ће развити детаљне планове и рокове за интеграцију безбедносног особља Србије у косовске структуре и радиће на успостављању било којих других структура предвиђених уговором, уз асистенцију Еулекса.

Вршилац дужности шефа Регионалне полиције за северне општине ће бити именован у складу са чланом 9. “Првог уговора”.

До средине јуна:

Србија ће започети процес гашења својих безбедносних структура на Косову.

Србија ће осигурати информације о броју и чиновима службеника Владе Србије у безбедносном сектору на Косову који су изразили жељу да се придруже косовским структурама.

Косово ће им понудити позиције унутар Полиције Косова и других структуре узимајући у обзир место становања.

Србија ће покренути све потребне интерне процедуре за престанак исплате плата службеницима, након што они буду интегрисани у косовске структуре и тај ће програм презентовати радној групи. Овај процес ће започети у случају да службеници већ раде у Полицији Косова.

До средине јула:

Све институције безбедносних структура Србије на Косову ће бити затворене.

До краја године:

Чланови безбедносних структура Србије на Косову ће бити у потпуности интегрисани у одговарајуће косовске структуре и њихове плате ће бити исплаћиване искључиво из буџета Косова.

4. Правосуђе

До краја маја:

Две стране ће успоставити радну групу за имплементацију члана 10. “Првог уговора”. Радна група ће развити детаљне планове за интеграцију правосудних институција Србије у косовске структуре и биће задужена за успостављање нових структура у складу са уговором, укључујући основне судове и канцеларије јавних тужиоца у општинама са српском већином. Све ће бити изведено унутар правосудног оквира Косова и уз асистенцију Еулекса.

Биће договорен датум и план за преузимање нових случајева унутар судског система Србије на Косову.

До средине јуна:

Србија ће омогућити информације о броју свог правосудног особља на Косову које је изразило интерес за придруживањем косовским структурама одмах након усвајања Закона и амнестији.

Косово ће омогућити позиције за то особље унутар својих правосудних структура.

Састав судства ће рефлектовати етнички састав територијалне надлежности сваког суда.

До краја године:

Интеграција правосудних институција ће бити завршена. Све установе судства Србије на Косову биће затворене до тада, а нова тела ће бити успостављена и особље интегрисано у косовски систем. Неће бити рупа у службама.

5. Општински избори:

До прве седмице јуна:

Комитет за имплементацију ће започети дискусију везану за одржавање општинских избора. ОЕБС ће учествовати у овим дискусијама и водиће потребне радне групе које ће радити на овом сегменту.

До краја октобра:

Општински избори ће бити одржани.

6. Опште одредбе

– Транспарентност финансирања: До краја маја, Србија ће омогућити детаљни преглед финансирања свих институција на Косову кроз Комитет за имплементацију. До средине јула, биће дефинисани методи извођења принципа за транспарентно финансирање; на томе ће радити обе стране Комитета за имплементацију.

– Пуна имплементација свих уговора који су раније постигнути у процесу дијалога. Обе стране се обавезују да у потпуности имплементирају раније постигнуте уговоре:

Катастар

Јавни регистри

Царинске маркице

Универзитетске дипломе

Слобода кретања

Регионално представљање

ИБМ

Договори за везу

Специјално полицијско одељење за заштиту религијског и културног наслеђа

Фонд за развој царине северног Косова

——————————————————

Oргинални план на енглеском језику са Дачићевим потписом:

Implementation Plan

The following principles were agreed by the two parties for the organization of the work of the Implementation Committee:

– implementation steps in all areas listed below shall be undertaken simultaneously.

– this plan will be subject to updating as necessary by the two parties in the Implementation Committee.

– both parties will continue to make every effort to inform their respective constituencies of the content of the “First Agreement” and the Implementation Plan.

Implementation will consist of six man elements.

– adjustment of legal frameworks

– Association /Community

– police

– justice

– municipal elections – general provisions

Adjustment of legal frameworks:
End of May.

Both sides will present to the Implementation Committee for discussion their detailed plans and timelines for legal changes required for the implementation of the “First Agreement”

By mid June.

Both sides will have enacted all necessary legal changes required for the implementation of the “First Agreement”, including a Law on Amnesty.

2. Association/Community:

By end May:

The two parties will create a Management Team for the establishment of the Association/Community, with terms of reference defined by the Implementation Committee. These ToR will include producing a draft statute. The Team will be tasked with all issues relevant to the establishment of this Association/Community and will have, for an interim period, the competences foreseen in Art 4 and 6 of the ‘First Agreement”. The Management Team will be composed of representatives from the four northern municipalities and will be established following an endorsement by the competent Kosovo authority. The Implementation Committee will monitor the work of the Management Team.

By end October:

Following municipal elections, and upon the validation of the results of those elections the Preparatory Tram will be dissolved. The Association/Community as per Art 1 of the “First Agreement’ will be established and will adopt its Statute, in accordance with the European Charter on Local Self Government and Kosovo law.

Police:
End of May:

The two parties will establish a working group for the implementation of Art 7-9 of the ‘First Agreement’. The working group will develop detailed plans and timelines for the integration of Serbian security personnel into Kosovo structures and the establishment of any new structures required under the agreement, to be carried out with the assistance of EULEX

An Acting Regional Police Commander for the four northern municipalities will be appointed in line with Art 0 of the “First Agreement”

Bv mid June:

Serbia will commence the closure of its security structures” premises in KOSOVO.

Serbia will provide information detailing the number and rank of Serbian government employees in the security sector employed in Kosovo who have expressed an interest in joining Kosovo structures

Kosovo will offer positions in the Kosovo Police and other equivalent Kosovo structures based, to the extent possible, on residence.

Serbia will initiate the necessary internal procedures for ceasing the payment of salaries to personnel upon their incorporation into equivalent Kosovo structures, and present this to the working group. This process will commence in the case of personnel already serving with the Kosovo Police.

By mid July:

All premises of Serbian security structures in Kosovo will be closed.

By end year:

Members of Serbian security structures m Kosovo will be fully integrated into the equivalent Kosovo structures and salaries paid exclusively from the Kosovo budget.

Justice:
By end May:

The two parties will establish a working group for the implementation of Art 10 of the “First Agreement”. The working group will develop detailed plans for the integration of Serbian judicial authorities into Kosovo structures and the establishment of any new structures required under the agreement, including basic courts and public prosecutors’ offices in Serb majority municipalities, to be carried out within the Kosovo judicial framework and with the assistance of EULEX.

A date and a plan for a stay on new cases being heard within the Serbian court system in Kosovo will be agreed.

By mid June:

Serbia will provide information on the number of its judiciary personnel employed in Kosovo who have expressed an interest in joining Kosovo structures, immediately after the law on Amnesty is passed.

Kosovo will make available positions in its judicial structures,

The composition of the judiciary shell reflect the ethnic composition of the territorial jurisdiction of each respective Court.

Bv end year:

The integration of judicial authorities will have been completed. All Serbian court premises in Kosovo will have been closed, as new bodes are set up, and personnel integrated into the Kosovo system. There will be no gap in services.

Municipal elections:
By first week of June:

The implementation Committee will initiate discussons related to the holding of municipal elections. OSCE will participate in these discussions, and lead any necessary working group on this subject.

By end October:

Municipal elections held

6. General provisions

Transparency of funding: By the end of May Serbia will provide a detailed overview of all funding of institutions in Kosovo through the Implementation Committee. By mid July method of accomplishing principles for transparent funding will be defined by the two sides in the Implementation Committee.

– Full Implementation of all agreements previously reached in the Dialogue process. Both sides commit themselves to fully implement previously-reached agreements, namely

Cadaster

Civil Registries

Customs stamp

University Diplomas

Freedom of Movement

Regional representation

IBM

Liaison arrangements

Special police unit for the protection of Religious and Cultural Heritage Customs collection/development fund for northern Kosovo

The two sides will continue their political dialogue.

КОРЕНИ