Завршен прелазак западноевропске „руске архиепископије“ у састав РПЦ

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë âðó÷èë àðõèåïèñêîïó Äóáíèíñêîìó Èîàííó (Ðåííåòî) (ñïðàâà íàëåâî) Ïàòðèàðøóþ è Ñèíîäàëüíóþ ãðàìîòó âî âðåìÿ áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ïîñâÿùåííîé âîññîåäèíåíèþ çàïàäíîåâðîïåéñêîé Àðõèåïèñêîïèè ðóññêèõ ïðèõîäîâ ñ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ

ФОРМИРАНА ЈЕ 1931. И ДО ПРЕ НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ ЈЕ БИЛА У САСТАВУ ЦАРИГРАДСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

ПАТРИЈАРХ Московски и целе Руси – Кирил – предао је првом архијереју Архиепископије западноевропских парохија са руском традицијом – архиепископу Јовану – Патријаршијску и Синодалну грамоту о јединству са Руском православном црквом.

Грамота је Јовану уручена након литургије у московском Храму Христа Спаситеља, а у њој се наводи:

„Архиепископија је одсад неодвојиви део Московске патријаршије“.

Поглавар РПЦ је Јована, са којим је у РПЦ прешло 60 парохија, произвео у митрополита.

Патријарх Кирил и митрополит ће заједно богослужити 4. новембра у Успенском сабору у Кремљу.

Архиепископија православних руских цркава Западне Европе, са седиштем у Паризу, формирана је у фебруару 1931-ве и била је до пре неколико месеци у саставу Цариградске патријаршије.

Већину њених верника чине потомци руских емиграната, али има све више неруса.

Извор:
ФАКТИ