Бивши председник Киргизије се предао – на обе стране 80 рањених

 

Êèðãèçèÿ. ×óéñêàÿ îáëàñòü. Ñîòðóäíèêè ìèëèöèè è ÎÌÎÍà â ñåëå Êîé-Òàø, ãäå ðàñïîëîæåíà ðåçèäåíöèÿ ýêñ-ïðåçèäåíòà Êèðãèçèè Àëìàçáåêà Àòàìáàåâà. Ñïåöíàçîì Êèðãèçèè 7 àâãóñòà áûëà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ïî çàäåðæàíèþ À.Àòàìáàåâà, ïîäîçðåâàåìîãî â êîððóïöèè è ëèøåííîãî íåïðèêîñíîâåííîñòè, â åãî äîìå â ñåëå Êîé-Òàø. Îäíàêî åãî ñòîðîííèêè â ñåëå Êîé-Òàø îêàçàëè ñîïðîòèâëåíèå, â õîäå îïåðàöèè ïîãèá îäèí ñîòðóäíèê ñïåöíàçà, 52 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Çàäåðæàòü áûâøåãî ãëàâó ãîñóäàðñòâà íå óäàëîñü. Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êà÷åñòâî. Àëåêñàíäð Ìàëûøåâ/ÒÀÑÑ

АТАМБАЕВ ОБУСТАВИО ОТПОР КАДА СУ СЕ НА „БОЈНОМ ПОЉУ“ ПОЈАВИЛА ДВА ВИШЕЦЕВНА РАКЕТНА БАЦАЧА

Власт специјалцима (након што је један био убијен) у помоћ послала и 3.000 полицајаца

_______________________________________________________________________

ВЛАСТИ Киргизије су из другог покушаја успеле да ухапсе бившег шефа Алмазбека Атамбаева.

Тачнје, Атамбаев се предао „након дужих преговора“. Заједно са њим су се предала и двојица његових саветника Фарид Нијазов и Кундуз Жолдубаев.

Атамбаев је фактички одлучио да предајом предупреди крвопролиће.

Претходно су командоси из трећег покушаја успели да продру на територију породичног имања Атамбаева које се налази у планинама 50 километара од главног града Бишкека.

Током три штурма на кућу и присталице Атамбаева – један командос је био убијен, а на обе стране је било 80 рањених.

Атамбаев је био на челу државе од 2011-те до краја 2017-те, а наследио га пријатељ и сарадник Соронбај Жеенбеков који га оптужује за корупцију приликом модернизације главне термоцентрале у земљи и пуштање (за мито) мафијаша Азиза Батукаева.

Ако буде осуђен, Атамбаев може добити доживотну робију, а он све оптужбе одбацује и тврди да је „чист пред народом“.

Први јуриш командоса су присталице Атамбаева одбиле и узеле за таоце шесторицу.

Око куће-резиденције екс-председника вођен је прави мали рат. Пуцало се са обе стране.

Атамбаев је одлучио да се преда када је у помоћ командосима дошло око 3.000 полицајаца. Упркос томе што се око њега налазило најмање 2.500 његових присталица.

Међутим, били су неупоредиво слабије наоружани, а са полицајцима су стигла и два вишецевна ракетна бацача.

Појавиле су се и тврдње да је Атамбаев признао да је и лично пуцао на оне који су били дошли да га хапсе.

 

Извор:
ФАКТИ